نگفتم مردم ایران غذا برای خوردن ندارند سم پاشی کردند ” حرف های کیروش با عادل “

159

نگفتم مردم ایران غذا برای خوردن ندارند سم پاشی کردند ” حرف های کیروش با عادل “

دیدگاهتان را بنویسید